فرم نظرسنجی دوره ها

کیفیت صدا و تصویر چطور بود؟(Required)
میزان تسلط استاد چطور بود؟(Required)
از محتوای تدریس چه میزان رضایت داشتید؟(Required)
پشتیبانی دوره چطور بود؟(Required)
نحوه ثبت نام در دوره چطور بود؟(Required)