Free discussion Cell biology topics

زیست شناسی سلولی، علمی است که به بررسی سلول ها و فرآیندهای آن ها در سطح مولکولی و سلولی می…

0
1,900,000 تومان

Free discussion Molecular biology topics

زبان تخصصی زیست شناسی، زبان واژگان و اصطلاحات خاصی است که در زمینه بررسی و توصیف پدیده‌های زیستی استفاده می‌شود. این زبان، شامل اصطلاحات فنی و تخصصی، نام‌های علمی برای گونه‌ها و تاکسونومی، نام‌های مختلف برای ساختارهای سلولی و مولکولی، عبارات و علامت‌های ریاضی و آماری، و غیره می‌شود.

از زبان تخصصی زیست شناسی در بسیاری از حوزه‌های زیستی، از جمله زیست شناسی سلولی، زیست شناسی مولکولی، زیست شناسی پوسته زمین، زیست شناسی جانوری و گیاهی، بیوشیمی، بیوتکنولوژی و پزشکی استفاده می‌شود.

0
1,900,000 تومان

دوره CAR-T cell therapy

سرطان یکی از علت‌های مرگ و میر در جهان است. روش‌های متعددی برای درمان سرطان استفاده می‌شوند که با توجه…

1
500,000 تومان