پروازی ها

آرمان سعادتی

کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی میکروبی

مشاور ارشد و مدیر تجاری سازی

مریم سیاحی نوری

کارشناسی ارشد ایمنی شناسی پزشکی

مدیر دپارتمان آموزش

جواد خلیلی

لیسانس مهندسی مکانیک

مدیر دیجیتال مارکتینگ و انفورماتیک

زهرا صمدانی

دانشجوی کارشناسی ارشد بیوشیمی

مدیر دپارتمان اخبار

نغمه ناظر

دانشجوی دکتری تخصصی مهندسی بیوالکتریک

مشاور پژوهشی

امین ابراهیمی صدر آبادی

دانشجوی دکتری تخصصی مهندسی بافت

مدیر دپارتمان نشر و تالیف کتب مرجع

مهشید صالح

دکتری تخصصی علوم سلولی کاربردی

معاونت دپارتمان پژوهشی

ارسلان جلیلی

دانشجوی دکتری تخصصی علوم سلولی کاربردی

رئیس دپارتمان پژوهشی (بنیانگذار)