پروازی ها

ارسلان جلیلی

دانشجوی دکتری تخصصی علوم سلولی کاربردی

مدیر دپارتمان پژوهش

مریم سیاحی نوری

کارشناسی ارشد ایمنی شناسی پزشکی

مدیر دپارتمان آموزش

آرمان سعادتی

کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی میکروبی

مشاور ارشد و مدیر تجاری سازی

زهرا صمدانی

دانشجوی کارشناسی ارشد بیوشیمی

مدیر دپارتمان اخبار

جواد خلیلی

کارشناسی ارشد دیجیتال مارکتینگ

مدیر دیجیتال مارکتینگ و انفورماتیک

سعیده اخوان

دکتری تخصصی ژنتیک مولکولی

مدیر دپارتمان دپارتمان تالیف و ترجمه کتب مرجع

امین ابراهیمی صدر آبادی

دانشجوی دکتری تخصصی مهندسی بافت

مدیر دپارتمان نشر و تالیف کتب مرجع