زهرا صمدانی

دانشجوی کارشناسی ارشد بیو شیمی دانشگاه کاشان
سابقه ترجمه مقالات حوزه بایو و سرطان
سابقه ترجمه مقالات حوزه روانشناسی
ترجمه انواع سایت های بایو و … 
سابقه تولید محتوا در حوزه بایو و روانشناسی
 

Zahra Samadani

MSc Student of Bio chemistry University of Kashan
 Translation of Biological articles in Cancer field and other
Biological fields
 Translation of Psychological articles 
 Content Creation on Biological and Psychological topics