امین ابراهیمی صدر آبادی

دانشجوی دکتری تخصصی مهندسی بافت
پژوهشگاه رویان
زمینه های مطالعاتی:
بیوانفورماتیک، تحلیل داده های زیستی، سرطان، مهندسی بافت

Amin Ebrahimi Sadrabadi

PhD Student in Tissue Engineering
Royan Institute
Research Interests:
Bioinformatics, Enrichment Data Analysis, Cancer biology, Tissue Engineering